biuro@zapnet.pl

tel.: 62 597 70 83

Zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne

Szanowni Państwo,

 

w wyniku wejścia w życie ustawy z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw konieczne jest wprowadzenie zmian do regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Z uwagi na treść art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne zmiany publikujemy na naszej stronie internetowej.

 

Regulamin w nowej wersji obowiązuje od 12 grudnia 2018 roku we wszystkich umowach  zawartych począwszy od tej daty. O zmianach dotychczas zawartych umów, w tym wynikających z  treści zmienionego regulaminu informujemy osobną korespondencją naszych abonentów. Abonenci Ci, w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, mają prawo do pisemnego wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie do jednego miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia. Jednocześnie, z uwagi na to, że zmiany związane są wyłącznie ze zmianą obowiązujących przepisów, skorzystanie przez abonentów z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego.

 

Podkreślamy, że wprowadzone zmiany nie zmieniają warunków cenowych (opłaty pozostają na dotychczasowym poziomie) oraz parametrów jakościowych świadczonych usług. Zasadniczo nowelizacja wprowadziła możliwość oferowania przez operatora zawierania i modyfikowania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych  w formie nie tylko pisemnej, ale także dokumentowej np. poprzez e-mail.

 

Z uwagi na pewność obrotu operator zdecydował jednak, że nadal będzie oferował możliwość zawierania umów wyłącznie w formie pisemnej. Jedynie Ci z Państwa, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im propozycji zmian z wykorzystaniem poczty elektronicznej, propozycje zmian będą otrzymywali właśnie w tej formie.

 

W obowiązującym w ZapNet Karol Zapart Spółka Jawna, regulaminie  świadczenia usług telekomunikacyjnych wprowadza się z dniem 12 grudnia 2018 roku następujące zmiany:

 

  1. Do regulaminu wprowadzona została definicja „Trwałego nośnika” (§ 1 ust. 2 pkt 16), z kolei aktualny Regulamin, Cennik, oraz ewentualnie Regulamin promocji są także są przekazywane nieodpłatnie przez Operatora na Trwałym nośniku przed zawieraniem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz na każde żądanie Abonenta (§ 2 ust. 4). Zgodnie z aktualną treścią art. 161 ust. 2 ustawy Prawo  telekomunikacyjne  operator jest uprawniony do przetwarzania danych abonenta w zakresie jego adresu poczty elektronicznej bez odrębnej zgody (§ 4 ust. 1 lit. „h” Regulaminu).
  2. § 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

Wykonanie Instalacji i podłączenie Abonenta do Sieci nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony, a rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi po weryfikacji tożsamości Abonenta i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wykonania przyłączenia do Sieci Operatora. Jeżeli jednak umowa została zawarta na odległość lub poza lokalem Operatora, wówczas wykonanie podłączenia do Sieci Operatora i rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpią po weryfikacji tożsamości Abonenta i w ciągu 30 dni od podpisania umowy, a na wyraźny wniosek Abonenta będącego konsumentem, mogą nastąpić przed upływem ustawowego, czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy.

 

3. § 4 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

 

Umowa może zostać zawarta z Operatorem:

 

a) w lokalu jego Biura Obsługi Klienta,

b) poza jego lokalem lub na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

4. Dodaje się § 4 ust. 6 o następującym brzmienie:

 

Operator uzależnia rozpoczęcie świadczenia Usług od weryfikacji tożsamości Abonenta, wedle następującej procedury: 

 

a) Potwierdzenia tożsamości przez instalatora lub inną osobę upoważnioną przez Operatora, podczas instalacji;

b) Osobistego potwierdzenia tożsamości przez Abonenta w Biurze Obsługi Operatora;

c) Potwierdzenia dokonanego przez bank, po dokonaniu jakiejkolwiek opłaty przez Abonenta.

 

5. § 9 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

Operator bezpłatnie zapewnia Abonentowi określenie progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie, tj. usług telekomunikacyjnych z dodatkowym świadczeniem, które mogą być realizowane przez inny podmiot, niż Operator dla każdego Okresu Rozliczeniowego, a w przypadku jego braku, dla każdego miesiąca kalendarzowego, po przekroczeniu którego Operator będzie obowiązany do: (a) natychmiastowego poinformowania Abonenta o osiągnięciu progu kwotowego; (b) nieodpłatnego zablokowania połączeń wychodzących na numery o podwyższonej opłacie oraz połączeń przychodzących z takich numerów, jak również poszczególnych rodzajów takich usług. Operator ustala progi kwotowe, na poziomie 0, 35, 100 i 200 złotych. Jeśli Abonent nie określił progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie uznaje się, że próg ten wynosi 35 złotych dla każdego Okresu Rozliczeniowego.

 

6. § 14 ust. 2  pkt e) otrzymuje następujące brzmienie:

 

pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu, o którym mowa w art. 109 ustawy z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne,

 

7.§ 15 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

 

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego lub w przypadku braku przesłanek do jego wszczęcia, Abonent może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym, a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu, w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich o którym mowa w art. 109 ustawy z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Postępowanie w trybie art. 109 w/w ustawy jest prowadzone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wniosek Abonenta lub z urzędu, jeśli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.

 

Z  poważaniem,

Karol Zapart

Skontaktuj się z nami
62 597 70 83

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com