biuro@zapnet.pl

tel.: 62 597 70 83

aktualności

24-02-2023

Awaria światłowodu

Szanowni klienci

Z powodu uszkodzenia światłowodu dostęp do internetu w poniższych miejscowościach może być ograniczony. Przepraszamy za kłopot. Staramy się jak najszybciej przywrócić usługi.

 

Utrudniony dostęp do usług w miejscowości:

  • Gliśnica
  • Nabyszyce
  • Wierzbno
  • Daniszyn
  • Łąkociny

Zapnet

21-11-2020

ZMIANY W UMOWACH O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Sośnie, dnia 21 listopada 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z tym, że z dniem 21 grudnia 2020 r. zmienią się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, konieczne jest wprowadzenie zmian do łączącej nas z Państwem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz do obowiązującego Państwa wzorca regulaminu. Wprowadzone zmiany nie wpłyną na warunki cenowe (opłaty nie zostaną podwyższone lub obniżone) oraz na parametry jakościowe świadczonych na Państwa rzecz usług. Nowelizacja przepisów jedynie zwiększa zakres przysługujących Państwu uprawnień, a zatem, zamierzone przez nas, opisane poniżej zmiany, będą miały dla Państwa pozytywny skutek.

 

Z uwagi na obowiązek zmiany warunków umów, który wynika z konieczności dostosowania postanowień wzorca umowy i regulaminu świadczenia usług do zmienionych przepisów prawa oraz w celu wykonania Państwa prawa do informacji o zakresie wprowadzonych zmian, poniżej przedstawiamy Państwu zakres modyfikacji do obowiązującej Państwa umowy i regulaminu. Postanowienia umowy i regulaminu w zmodyfikowanym brzmieniu stosowane będą wobec Państwa po upływie miesiąca od otrzymania niniejszego komunikatu, jednak nie wcześniej niż od dnia 21 grudnia 2020 r.

 

W przypadku braku akceptacji zaproponowanych zmian, mają Państwo prawo do wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania niniejszej informacji, ale co najmniej do dnia 21 grudnia 2020 r. Jednocześnie podkreślamy, że z uwagi na konieczność dostosowania wzorca umowy i regulaminu do zmian w przepisach prawa, skorzystanie przez Państwa z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Brak wypowiedzenia umowy w powyższym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia na Państwa rzecz usług telekomunikacyjnych oraz akceptację zmienionych regulaminu i umowy.


Dziękując za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo naszą firmę, serdecznie zachęcamy do dalszego korzystania z naszych usług. Poniżej przedstawiamy zmienione postanowienia umowy i regulaminu.

 


ZMIANY W REGULAMINIE ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ZAPNET

 

1. § 4 ust. 4 zdanie 2 otrzymuje następujące brzmienie:


Oświadczenie to można złożyć z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Operatora w formie pisemnej bądź dokumentowej, w siedzibie lub BOK Operatora, w rozmowie telefonicznej (pod następującym numerem telefonu Operatora: 625977083), poprzez lub wysłanie listownie na adres siedziby Operatora lub BOK albo przez wiadomość mailową (wysłaną z adresu e-mail Abonenta pozwalającego Operatorowi zweryfikować tożsamość Abonenta, na następujący adres e-mail Operatora: ebok@zapnet.pl), przy czym nadanie listu/wiadomości w powyższym 14 dniowym terminie wystarczy do zachowania terminu.


2. W § 9 po ust. 10 dodaje się ust. 11 w następującym brzmieniu:


Prawo do przeniesienia numeru do istniejącej sieci innego operatora, o którym mowa w ust. 6, Abonent zachowuje także po rozwiązaniu Umowy, przez okres 1 miesiąca od dnia rozwiązania Umowy. Abonent może zrzec się prawa do przeniesienia numeru po rozwiązaniu Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim.


3. W § 10 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu:


Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet, o której mowa w § 181, z przyczyn leżących po stronie Operatora:


a) a jest on dotychczasowym dostawcą usługi dostępu do sieci Internet – Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone Usługi, liczonej według Rachunków z ostatnich trzech Okresów Rozliczeniowych;


b) a jest on nowym dostawcą usługi dostępu do sieci Internet – Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie usługi świadczone Abonentowi przez dotychczasowego dostawcę usług, liczonej według rachunków tego dostawcy z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych.


4. Po § 18 dodaje się § 181 o następującej treści:


1. W przypadku zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet, Abonent ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet, chyba że nie jest to technicznie wykonalne.


2. Operator wykonuje Aktywację Usługi internetowej w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z Abonentem, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia obowiązywania umowy łączącej Abonenta z dotychczasowym dostawcą usług dostępu do sieci Internet.


3. W przypadku rozwiązania Umowy, Operator jest zobowiązany świadczyć Usługę internetową na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę usługi dostępu do sieci Internet z Abonentem terminu aktywacji tej nowej usługi.


4. Uzgodnienie terminów, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, powinno nastąpić niezwłocznie na Trwałym nośniku.


5. Za czynności związane z realizacją uprawnienia, o którym mowa w ust. 1-4 powyżej, Operator nie pobiera opłat od Abonenta.


ZMIANY W UMOWACH O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ZAWARTYCH Z ZAPNET KAROL ZAPART SP. J. Z SIEDZIBĄ W SOŚNIACH


1. W § 2 po ust. 3 dodaje się ust. 4-6 w następującym brzmieniu:


4. W przypadku, gdy Umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia Usług objętych Umową.


5. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, o którym mowa w ust. 3, Operator informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na Trwałym nośniku, nie później niż na 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.


6. Po automatycznym przedłużeniu Umowy, o którym mowa w ust. 3, Operator co najmniej jeden raz w roku informuje Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.


2. W § 10 ust. 1 przed aktualną treścią daje się następujący tekst:


Z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 Umowy,


3. W § 10 po ust. 5 dodaje się ust. 6-8 o następującej treści:


6. Oświadczenie Abonenta o braku woli automatycznego przedłużenia na czas nieokreślony Umowy zawartej na czas określony, o odstąpieniu od Umowy, o rozwiązaniu Umowy bądź o wypowiedzeniu Umowy, pod rygorem nieważności powinno mieć formę pisemną bądź formę dokumentową. Abonent może złożyć oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w siedzibie/BOK Operatora, w rozmowie telefonicznej (pod następującym numerem telefonu Operatora: 625977083), poprzez wysłanie listownie na adres siedziby/BOK Operatora albo poprzez wiadomość mailową (wysłaną z adresu e-mail Abonenta pozwalającego Operatorowi zweryfikować tożsamość Abonenta, na następujący adres e-mail Operatora: ebok@zapnet.pl).


7. W przypadku złożenia przez Abonenta jednego z oświadczeń, o których mowa w ust. 6, w formie dokumentowej, Operator niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu przez:


a) wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w Umowie – w przypadku Abonenta, który wskazał numer niegeograficzny;


b) wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w Umowie – w przypadku abonenta, który wskazał numer geograficzny.


8. Operator potwierdza Abonentowi na Trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia, o którym mowa w ust. 7, złożonego w formie dokumentowej, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia, wskazując nazwę Usługi będącej przedmiotem oświadczenia Abonenta, dzień otrzymania oświadczenia Abonenta i dzień rozwiązania/odstąpienia od Umowy.


4. Uchyla się § 11 ust. 5.

07-04-2020

#zostańwdomu i korzystaj z szybkiego internetu firmy Zapnet

Atrakcyjne rabaty na usługę internetu światłowodowego o prędkości aż 300 Mb/s przygotowała dla klientów firma Zapnet na czas ogólnopolskiej kwarantanny. Wszystko po to, aby ułatwić trudny czas koniecznej izolacji w domach.

Czas obowiązkowej izolacji i ograniczenia swobody poruszania się, zarządzone w związku z trudną sytuacja epidemiczną, zatrzymały większość z nas w domach. Lock down to duże wyzwanie, z którym musimy się zmierzyć. Obecna sytuacja to jednak nie tylko zakazy i obostrzenia, ale również dużo wolnego czasu, który możemy poświęcić bliskim albo na hobby lub drobne przyjemności: czytanie książek, rozmowy rzez internet, oglądanie seriali na platformie Netflix czy ulubione gry.

Aby ułatwić spędzanie tego trudnego czasu, firma Zapnet przygotowała dla nowych lub obecnych klientów szczególną promocję #zostańwdomu. Promocja ta potrwa do końca czerwca, w tym czasie każdy, kto zdecyduje się na podłączenie internetu światłowodowego o prędkości 300 Mb/s, otrzyma trzymiesięczny rabat w wysokości aż 176,97 zł!, a za usługę zapłaci w tym czasie jedynie 1 złoty miesięcznie. Kolejny atrakcyjny rabat w kwocie 60 złotych obejmuje również instalację usługi światłowodowej – w efekcie abonent za instalacje zapłaci tylko jedną złotówkę!

Osoby zainteresowane promocją #zostańwdomu prosimy o kontakt z BOK pod nr tel. 62 597 70 83, mailowo na biuro@zapnet.pl lub za pomocą asystenta online na naszej stronie www.zapnet.pl.

 

Regulamin Promocji “Zostań w domu”

Skontaktuj się z nami
62 597 70 83

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com