biuro@zapnet.pl

tel.: 62 597 70 83

aktualności

03-12-2018

Nowe narzędzie pomiarowe pro.speedtest.pl

Szanowni Państwo,

 

chcielibyśmy poinformować, że zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Centrum Informacji Konsumenckiej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (https://cik.uke.gov.pl/aktualnosci-cik/pomiar-predkosci-internetu,13.html) od 1 grudnia 2018 roku  konsumenci mogą korzystać z systemu pomiarowego PRO Speed Test, dostępnego na stronie https://pro.speedtest.pl/. Jest to certyfikowane przez Prezesa UKE narzędzie do monitorowania jakości usługi dostępu do  Internetu w rozumieniu art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2120 ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Z wykorzystaniem tego narzędzia możecie Państwo weryfikować gwarantowaną przez nas w Regulaminie świadczenie usług jakość usługi dostępu do Internetu.

 

Odolanów, dnia 3 grudnia  2018 roku

12-11-2018

Zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne

Szanowni Państwo,

 

w wyniku wejścia w życie ustawy z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw konieczne jest wprowadzenie zmian do regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Z uwagi na treść art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne zmiany publikujemy na naszej stronie internetowej.

 

Regulamin w nowej wersji obowiązuje od 12 grudnia 2018 roku we wszystkich umowach  zawartych począwszy od tej daty. O zmianach dotychczas zawartych umów, w tym wynikających z  treści zmienionego regulaminu informujemy osobną korespondencją naszych abonentów. Abonenci Ci, w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, mają prawo do pisemnego wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie do jednego miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia. Jednocześnie, z uwagi na to, że zmiany związane są wyłącznie ze zmianą obowiązujących przepisów, skorzystanie przez abonentów z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego.

 

Podkreślamy, że wprowadzone zmiany nie zmieniają warunków cenowych (opłaty pozostają na dotychczasowym poziomie) oraz parametrów jakościowych świadczonych usług. Zasadniczo nowelizacja wprowadziła możliwość oferowania przez operatora zawierania i modyfikowania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych  w formie nie tylko pisemnej, ale także dokumentowej np. poprzez e-mail.

 

Z uwagi na pewność obrotu operator zdecydował jednak, że nadal będzie oferował możliwość zawierania umów wyłącznie w formie pisemnej. Jedynie Ci z Państwa, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im propozycji zmian z wykorzystaniem poczty elektronicznej, propozycje zmian będą otrzymywali właśnie w tej formie.

 

W obowiązującym w ZapNet Karol Zapart Spółka Jawna, regulaminie  świadczenia usług telekomunikacyjnych wprowadza się z dniem 12 grudnia 2018 roku następujące zmiany:

 

  1. Do regulaminu wprowadzona została definicja „Trwałego nośnika” (§ 1 ust. 2 pkt 16), z kolei aktualny Regulamin, Cennik, oraz ewentualnie Regulamin promocji są także są przekazywane nieodpłatnie przez Operatora na Trwałym nośniku przed zawieraniem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz na każde żądanie Abonenta (§ 2 ust. 4). Zgodnie z aktualną treścią art. 161 ust. 2 ustawy Prawo  telekomunikacyjne  operator jest uprawniony do przetwarzania danych abonenta w zakresie jego adresu poczty elektronicznej bez odrębnej zgody (§ 4 ust. 1 lit. „h” Regulaminu).
  2. § 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

Wykonanie Instalacji i podłączenie Abonenta do Sieci nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony, a rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi po weryfikacji tożsamości Abonenta i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wykonania przyłączenia do Sieci Operatora. Jeżeli jednak umowa została zawarta na odległość lub poza lokalem Operatora, wówczas wykonanie podłączenia do Sieci Operatora i rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpią po weryfikacji tożsamości Abonenta i w ciągu 30 dni od podpisania umowy, a na wyraźny wniosek Abonenta będącego konsumentem, mogą nastąpić przed upływem ustawowego, czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy.

 

3. § 4 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

 

Umowa może zostać zawarta z Operatorem:

 

a) w lokalu jego Biura Obsługi Klienta,

b) poza jego lokalem lub na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

4. Dodaje się § 4 ust. 6 o następującym brzmienie:

 

Operator uzależnia rozpoczęcie świadczenia Usług od weryfikacji tożsamości Abonenta, wedle następującej procedury: 

 

a) Potwierdzenia tożsamości przez instalatora lub inną osobę upoważnioną przez Operatora, podczas instalacji;

b) Osobistego potwierdzenia tożsamości przez Abonenta w Biurze Obsługi Operatora;

c) Potwierdzenia dokonanego przez bank, po dokonaniu jakiejkolwiek opłaty przez Abonenta.

 

5. § 9 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

Operator bezpłatnie zapewnia Abonentowi określenie progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie, tj. usług telekomunikacyjnych z dodatkowym świadczeniem, które mogą być realizowane przez inny podmiot, niż Operator dla każdego Okresu Rozliczeniowego, a w przypadku jego braku, dla każdego miesiąca kalendarzowego, po przekroczeniu którego Operator będzie obowiązany do: (a) natychmiastowego poinformowania Abonenta o osiągnięciu progu kwotowego; (b) nieodpłatnego zablokowania połączeń wychodzących na numery o podwyższonej opłacie oraz połączeń przychodzących z takich numerów, jak również poszczególnych rodzajów takich usług. Operator ustala progi kwotowe, na poziomie 0, 35, 100 i 200 złotych. Jeśli Abonent nie określił progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie uznaje się, że próg ten wynosi 35 złotych dla każdego Okresu Rozliczeniowego.

 

6. § 14 ust. 2  pkt e) otrzymuje następujące brzmienie:

 

pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu, o którym mowa w art. 109 ustawy z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne,

 

7.§ 15 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

 

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego lub w przypadku braku przesłanek do jego wszczęcia, Abonent może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym, a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu, w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich o którym mowa w art. 109 ustawy z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Postępowanie w trybie art. 109 w/w ustawy jest prowadzone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wniosek Abonenta lub z urzędu, jeśli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.

 

Z  poważaniem,

Karol Zapart

30-07-2018

Inwestycyjne lato Zapnetu

Budowa szybkiej sieci światłowodowej Zapnetu w powiecie krotoszyńskim w ramach projektu unijnego powoli zbliża się do końca. Na koniec września planowane jest zakończenie inwestycji i rozpoczęcie podłączania beneficjentów do internetu.

 

Realizowana od ubiegłego roku inwestycja światłowodowa z dofinansowaniem ze środków unijnych obejmuje 1,5 tys. gospodarstw domowych oraz instytucji (szkoły, urzędy itp.) w Krotoszynie oraz w 18 miejscowościach powiatu. Przewidzianą na trzy etapy inwestycję zaplanowano w miejscach, gdzie dostęp do internetu był do tej pory bardzo utrudniony ze względu na duże rozproszenie potencjalnych odbiorców. W styczniu br. zakończono pierwszą fazę inwestycji, która objęła południową część Krotoszyna oraz miejscowość Perzyce. Prace w drugim etapie prowadzono w Konarzewie, Szczerkowie, Osuszu i Lutogniewie, a także na kolejnych krotoszyńskich ulicach.

 

Pomimo sezonu wakacyjnego Zapnet prowadzi obecnie prace w trzeciej fazie projektu, której celem jest podłączenie do superszybkiej sieci internetowej kilkunastu wsi, takich jak Durzyn, Duszna Górka, Gorzupia, Orpiszew, Biadki, Paprotki, Świnków, Pustkowie Jędrzejowskie, Rudy, Janów, Roszki, Ugrzele oraz Witki. Mieszkańców tych miejscowości zapraszamy do kontaktu z konsultantami firmy Zapnet.

 

Projekt unijny to nie jedyna finalizowana inwestycja Zapnetu w obecnym czasie. Intensywne prace nad rozbudową sieci internetowej trwają również w Miliczu przy ul. Dojazdowej, Słonecznej, Miodowej, Nektarowej, Sycowskiej, Spółdzielczej, Kamiennej, Poziomkowej, Poprzecznej, Krzywej, Odrodzenia, Rzemieślniczej oraz na wszystkich ulicach we Wszewilkach. Budowa instalacji zostanie sfinalizowana do końca wakacji. Ekipy techniczne Zapnetu pracują również w Odolanowie (ulice: Zacisze, Chwaliszewska, Raszkowska, Osiedlowa) i w Hucie – tu sieć obejmie całą miejscowość (termin oddania tej inwestycji to IV kwartał br.).

 

Wszystkie osoby mieszkające na terenach objętych unijną inwestycją oraz w pozostałych miejscach, gdzie toczą się prace instalacyjne, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem sprzedaży:

 

Skontaktuj się z nami
62 597 70 83

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com